PRZEDSZKOLE NR 17
W OTWOCKU


DLA RODZICÓW


RADA RODZICÓW

Raport z zebrania Rady Rodziców Przedszkola nr 17 w Otwocku w dniu 17.02.2009r.

Porządek zebrania:

1. Sprawozdania nadzoru pedagogicznego za I półrocze.
2. Sprawozdania z prac Pani logopedy.
3. Sprawy związane z profilaktyką zdrowotną dzieci w przedszkolu.
4. Plan zagospodarowania Placu Zabaw.
5. Sprawdzenie pomieszczeń przedszkola przez Radę Rodziców.
Ad 1. Pani Dyrektor przedstawiła Radzie Rodziców sprawozdanie nadzoru pedagogicznego;
* W pierwszym półroczu diagnozowano i oceniano poziom pracy dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczej,
* Wspierano Nauczycieli w pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej,
* Monitorowano wykonywanie przez nauczycieli statutowych zadań,
* Prowadzono działalność diagnostyczno - oceniającą przez systematyczne kontrolowanie,
* Przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktyczno wychowawczo opiekuńczej,
* W pierwszym półroczu odbyły się uroczystości: "Spotkanie z Mikołajem", "Spotkanie Wigilijne", "Dzień Babci i Dziadka".
Pani Dyrektor bardzo dobrze oceniła organizację uroczystości, podkreśliła duże zaangażowanie rodziców, kadry Pedagogicznej i całego personelu przedszkola w przygotowanie uroczystości.
W Przedszkolu odbyły się akcje:
* "Kiermasz Książek" - organizator Pani Ewa Bączkowska,
* "Góra Grosza" pod kierunkiem Pani Jadwigi Gawrońskiej,
* "Kiermasz świąteczny" - odpowiedzialne za organizacje Pani Ewa Baczkowska i Pani Beata Piskorska,
* Akcja na rzecz podopiecznych Koła TPD pod kierunkiem Pani Elżbiety Merk i Pani Beaty Piskorskiej,
* W przedszkolu co miesiąc wydawana jest Gazetka Wieści Przedszkola nr17 z inicjatywy Pani Beaty Piskorskiej.
Dokonując oceny Pani dyrektor podkreśliła duże zaangażowanie nauczycielek odpowiedzialnych za organizowane akcji i podziękowała wszystkim Rodzicom za udział w akcjach organizowanych na terenie Przedszkola.
W I półroczu dzieci z naszego Przedszkola brały udział w konkursach organizowanych na przez Otwockie Centrum Kultury:
* Konkurs Piosenki pod kierunkiem Pań Anny Chlebdy i Jolanty Jóżwickiej- wyróżnienie dla solistek z III IV grupy,
* Konkurs Plastyczny "Szopka Bożonarodzeniowa" pod kierunkiem Anny Chlebdy,
* Konkurs Jasełek -III miejsce dla IV grupy pod kierunkiem Anny Chlebdy.
Na początku roku szkolnego odbyła się w naszym przedszkolu Diagnoza przygotowania Przedszkola nr 17 do roku szkolnego 2008/2009 przeprowadzona przez Wizytatora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Wychowania.

Ad 2. Sprawozdania z pracy logopedy Pani Moniki Urbańskiej;
Pani Jadwiga Gawrońska przedstawiła sprawozdanie z pracy logopedy Pani Moniki Urbańskiej;
* W wyniku badań przesiewowych wyłoniono 25 dzieci do terapii logopedycznej. W miesiącu IX i X odbyły się zajęci otwarte dla rodziców,
* W ramach profilaktyki logopedycznej w grupie I prowadzone są systematycznie raz w tygodniu zajęcia ortofoniczne,
* Celem tych zajęć są ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, utrwalenie prawidłowego sposobu połykania i prawidłowego toru oddychania.
Wnioski:
* Rodzice proszeni są o przypominanie dzieciom o przynoszeniu zeszytów na zajęcia logopedyczne,
* Rodzice proszeni są o kontrolowanie postępów i ćwiczenia z dziećmi po zajęciach logopedycznych.

Ad 3. Spraw związanych z profilaktyką zdrowotną dzieci w przedszkolu;
* Zgłoszenie przez rodziców problemu częstych zachorowań dzieci w przedszkolu.
Pani Dyrektor omówiła profilaktykę prozdrowotną i działania podejmowane w ramach profilaktyki prozdrowotnej w naszym przedszkolu oraz przypomniała Radzie Rodziców obowiązki Rodziców wynikające ze Statutu Przedszkola nr17. Zaapelowała do Rady Rodziców o przypomnienie rodzicom na zebraniach grupowych o przyprowadzaniu do przedszkola zdrowych dzieci .Rada Rodziców zobowiązała się do prowadzenia gazetki dla rodziców mającej na celu propagowanie działań prozdrowotnych.

Ad 4.Plan zagospodarowania Placu Zabaw;
* Pani Dyrektor przedstawiła plan zagospodarowania Placu Zabaw.
W miesiącu grudniu 2008r zakończono układanie nawierzchni placu zabaw i ,zakupiono zabawkę do ogrodu przedszkolnego. Planowany jest zakup zestawu drewnianego ze zjeżdżalnią do zabaw ruchowych dla dzieci, zakup bramek i koszy do zabaw z piłką oraz zakup przyborów do zabaw ruchowych w ogrodzie.
Kwota, która został zebrana na kiermaszu świątecznym w roku 2008 decyzją Rady Rodziców zostanie dołożona do kwoty z budżetu przedszkola z przeznaczeniem na zestaw drewniany ze zjeżdżalnią.

Ad 5. Rada Rodziców sprawdziła wszystkie pomieszczenia przedszkolne;

Wnioski:
* Sale utrzymane w należytym porządku, czyste i wywietrzone,
* Pomieszczenia kuchenne utrzymane w należytym porządku,
* Toalety utrzymane w należytym porządku,
* W tym roku zaplanowany jest remont toalet.

RADA RODZICÓW


Powrót na górę